P1230333x

Dike Mountain as seen from Chess Ridge.